• Sponsoren

  Sponsoren

  Sponsoren

Algemene Voorwaarden Verenigingslidmaatschap

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden betreffen de betalings- en leveringsvoorwaarden voor het Verenigingslidmaatschap van de Vereniging Formule 18 Klasse Organisatie. De Algemene Voorwaarden zijn een uitwerking van de paragrafen inzake betaling en levering van het Verenigingslidmaatschap uit artikel 4, 5, 6, 7 en 8 van de Statuten.
 2. De tekst van deze Algemene Voorwaarden is beschikbaar op https://f18.nl/verenigingslidmaatschap/.

Artikel 2: Wat houdt het Verenigingslidmaatschap in

 1. Het Verenigingslidmaatschapsjaar valt samen met het kalenderjaar.
 2. Het Verenigingslidmaatschap wordt beschreven in artikel 4, 5, 6 en 7 van de Statuten. 
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de beschrijving van het Verenigingslidmaatschap binden de Formule 18 Klasse Organisatie niet. 
 4. Het Verenigingslidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet overgedragen worden. 

Artikel 3: Wie kan het Verenigingslidmaatschap afnemen

 1. Gewone Leden zoals beschreven in artikel 4 leden 1 en 2 van de Statuten – hierna te noemen “de vereniging” – kunnen het Verenigingslidmaatschap van de Formule 18 Klasse Organisatie afnemen. 

Artikel 4: Contributie

 1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering. 
 2. De hoogte van de contributie voor actieve leden worden voorafgaand aan het nieuwe verenigingsseizoen vastgesteld. 
 3. Gedurende het seizoen worden de prijzen behorend bij het Verenigingslidmaatschap niet verhoogd. 

Artikel 5: Betaling

 1. Het lidmaatschapsbedrag dient binnen 30 dagen op de rekening van Formule 18 Klasse Organisatie te staan. 

Artikel 6: Einde lidmaatschap

 1. De situaties waarin het lid of de vereniging het Verenigingslidmaatschap kan opzeggen staan beschreven in artikel 7 van de Statuten.

Artikel 7: Privacy

 1. De Vereniging verwerkt de gegevens van haar leden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige wet- en regelgeving die persoonsgegevens beschermen.

Artikel 8: Slotbepalingen

 1. De Vereniging heeft het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt op de website aangekondigd en per e-mail aan de Leden medegedeeld. 

Reacties zijn gesloten.